Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Členovia výboru SSUCH

MUDr. Peter Cibur PhD.

Prezident spoločnosti
Klinika úrazovej chirurgie
UN L. Pasteura Košice

Prof. MUDr. Peter Šimko PhD.

Vedecký sekretár
Klinika úrazovej chirurgie
Nemocnica akad. L. Dérera, UN Bratislava

MUDr. Rastislav Burda, PhD

Člen výboru
Klinika úrazovej chirurgie
UN L. Pasteura Košice

MUDr. Jacko Peter, PhD

Člen výboru
Klinika úrazovej chirurgie Nemocnica akad. L. Dérera, UN Bratislava

MUDr. Radomír Gajdoš PhD.

Člen výboru
II.Klinika úrazovej chirurgie SZU
FNsP F.D.Roosevelta B.Bystrica

MUDr. Kacian Juraj

Člen výboru
Odd. úrazovej chirurgie FNsP Žilina

Doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD

Člen výboru
II. ortopedicko–traumatologická klinika LFUK a UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UN Bratislava

 

Dozorná rada

MUDr. Eľko Maroš

Člen dozornej rady
Odd. úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce

MUDr. Holas Martin

Člen dozornej rady
II. klinika úrazovej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

MUDr. Paulo Martin

Člen dozornej rady
Klinika úrazovej chirurgie UN L-Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90