Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Členovia výboru SSUCH

Meno, funkcia Pracovisko, adresa Kontakt

MUDr. Peter Cibur PhD.,
prezident spoločnosti

KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE UN L-Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90

peter.cibur@unlp.sk

++421 55 615 2338,
++421 55 615 2312

Prof. MUDr. Peter Šimko PhD., vedecký sekretár

Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5
Bratislava 833 05,

peter.simko@kr.unb.sk

++421 2 59 542602

MUDr. Rastislav Burda, PhD, člen výboru

KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE UN L-Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90

burda@netkosice.sk

++421 55 6152 315

MUDr. Jacko Peter, PhD., člen výboru

Klinika úrazovej chirurgie Nemocnica akad. L. Dérera, UN Bratislava

mudr.jacko@gmail.com

++421 02 5954 2868

MUDr. Radomír Gajdoš PhD.,
člen výboru

II.Klinika úrazovej chirurgie SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17

rgajdos@nspbb.sk

++421 48 441 2157

MUDr. Kacian Juraj,
člen výboru

Odd. úrazovej chirurgie FNsP Žilina

juraj.kacian@fnspza.sk

++421 41 5110 550

Doc. MUDr.
Silvia Vajcziková, PhD., člen výboru

II. ortopedicko–traumatologická klinika LFUK a UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava, 851 07

vajczikova@pe.unb.sk

++421 2 6867 2057

 

 

Dozorná rada SSUCH

Meno, funkcia Pracovisko, adresa Kontakt

MUDr. Eľko Maroš

Odd. úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce

maros.elko@svetzdravia.com

++421 907 514 061

MUDr. Holas Martin

II. klinika úrazovej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

mholas@nspbb.sk

++421 48 441 2993

MUDr. Paulo Martin

Klinika úrazovej chirurgie UN L-Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90

martin.paulo@outlook.sk

++421 55 615 3041