Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Informácie o časopise

Je voľne dostupný elektronický časopis publikovaný on line.
Indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Vychádza 1x ročne
Nerecenzovaný.
ISSN 1335-8588.
EAN:
Nakoľko ide o elektronickú publikáciu,  na MK SR nie je evidovaná.

Vydavateľ:

Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu – organizačná zložka SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Redakčná rada

MUDr. Eugen Bielik, Banská Bystrica, SR
MUDr. Rastislav Burda PhD., Košice, SR
MUDr. Peter Cibur PhD., Košice, SR,
MUDr. Radomír Gajdoš PhD., Banská Bystrica, SR
Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., Košice, SR
Doc. MUDr. Teodoz Molčanyi, PhD., Košice, SR
Doc. MUDr. Luboš Pleva, CSc., Ostrava, ČR
Prof. MUDr. Peter Šimko, PhD. Bratislava, SR

Výkonný redaktor:

MUDr. Radomír Gajdoš od r. 2014
MUDr. Krajničák Jozef 2003-2010

Kontakt

Trauma_casopis@trauma.sk