Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu
DEJINY CHIRURGIE NA SLOVENSKU II. rozšírené vydanie