Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Kontinuálne medicínske vzdelávanie

Podľa Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 a doplňujúcich novelizácií č.187/2006 a č.114/2007 kredity ďalšieho vzdelávania sú priznávané zo zákona usporiadajúcou organizáciou, ktorá vedecké podujatie organizuje a určuje jeho charakter

Ďaľšie legislatívne normy týkajúce sa kontinuálneho medicínskeho vzdelávania:

 • Zákon NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
  pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania
  zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
  povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a
  sústave certifikovaných pracovných činností