Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Informácie pre autorov

Príspevok je potrebné zasielať v dokumente Microsoft Word nasledovnej úprave.

 1. Názov článku a pod ním názov článku v angličtine
 2. Autori - priezvisko celé, potom krstné meno skratkou (pri  autoroch z viacerých pracovísk označiť autorov  číslami a potom rozpísať pracoviská podľa čísiel)
 3. Názov pracoviska
 4. Súhrn - maximálne 250 slov
 5. Kľúčové slová
 6. Summary - anglický súhrn
 7. Key words - kľúčové slová v angličtine
 8. Úvod - uviesť v krátkosti problematiku, o ktorej bude  článok pojednávať
 9. Metodika a súbor pacientov
 10. Výsledky
 11. Diskusia
 12. Záver
 13. Literatúra - v texte číslami v zátvorkách, v zozname  literatúry uvádzať všetkých autorov, názov citácie,  názov časopisu, alebo knihy, rok, ročník
 14. Fotografie a obrázky ako samostatné jpg súbory. Popisy obrázkov a fotografií uviesť v texte vlastnej práce na mieste, kde majú byť vložené.
 15. Tabuľky zasielať ako samostatný dokument Microsoft Word. Popisy Tabuliek uviesť v texte vlastnej práce na mieste, kde majú byť vložené.
 16. Kontaktná adresa na prvého autora a emailová adresa prvého autora